Vedtægter for Grundejerforeningen Møllebosletten 

(Stiftet den 25/6 1966)

 

§ 1

Foreningens navn er ”GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEBOSLETTEN”. Dens hjemsted er ferie- og fritidsbebyggelsen MØLLEBOSLETTEN, Fjerritslev.

 

§ 2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende fællesveje, dræning, vand- og el-ledninger, påtale med hensyn til deklarationer m.v. samt andre fælles opgaver af enhver art på det areal, som foreningen omfatter.

Foreningen kan uden ændring i nærværende love tilsluttes eventuelle sammenslutninger af grundejerforeninger eller en hovedorganisation af samme.

 

§ 3

Enhver, der har endeligt eller betinget skøde på en ejendom i det under punkt 1 nævnte område, er pligtig til at være medlem af foreningen.

Skulle andre ønske optagelse i foreningen, afgøres dette ved almindelig generalforsamlingsbeslut-ning, dog skal en eventuel optagelsesbegæring altid være et selvstændigt punkt på dagsordenen.

 

§ 4

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling forud efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse med betalingsfrist 1. juni s.å.

Ændring af kontingentets størrelse kan ske ved almindelig generalforsamlingsbeslutning.

Ved ejerskifte har et udtrædende medlem intet krav mod foreningen på tilbagebetaling af nogen del af det af ham erlagte kontingent eller nogen del af foreningens formue. Nye medlemmer har krav på at få et eksemplar af foreningens vedtægter.

Restance med betalingen til foreningen udover forfaldsmåneden medfører bortfald af alle medlemsrettigheder, herunder stemmeret, for det pågældende medlem, indtil restancen er betalt.

Foreningen er berettiget til, eventuelt ad retslig vej, hos restanten at opkræve det skyldige beløb med tillæg af omkostninger ved inddrivelsen.

 

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ved enhver generalforsamling er adgang betinget af, at man ikke er i restance med en forfalden ydelse i henhold til § 4. I tvivlstilfælde er foreningens bøger eneafgørende. Enhver generalforsamling, der er indkaldt med lovligt varsel, er uanset de mødtes antal beslutningsdygtig med hensyn til de i dagsordenen anførte emner.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med angivelse af, hvad der skal behandles på generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i marts/april/maj. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers skriftlig varsel til medlemmerne. – Sager, som af medlemmer ønskes forelagt den ordinære generalforsamling, må skriftligt motiverede være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Hvis en enkelt ejer eller ejerne til en ejendom har oplyst en e-mailadresse til bestyrelsen, kan skriftligt varsel opfyldes ved e-mail, hvilket også er gældende for medlemmernes skriftlige henvendelse til formanden/bestyrelsen.

Forslag, der af bestyrelsen eller medlemmer ønskes forelagt en generalforsamling, skal senest 8 dage før generalforsamlingen være fremsendt til gennemsyn for medlemmerne efter samme regler som anført i stk. 3.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter beslutning af en generalforsamling eller af bestyrelsen, og skal i så fald indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel til medlemmerne. Endvidere kan ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter skriftlig begæring af mindst en tredjedel af medlemmerne, i hvilket tilfælde bestyrelsen inden 8 dage efter sådan begærings modtagelse skal indkalde den ekstraordinære generalforsamling med 8 dages skriftligt varsel til medlemmerne. Hvis en enkelt ejer eller ejerne til en ejendom har oplyst en e-mailadresse til bestyrelsen, kan skriftligt varsel opfyldes ved e-mail, hvilket også er gældende for skriftlig begæring.

 

§ 6

Den ordinære generalforsamlings dagsorden er:

                                                  

1.     Valg af dirigent

2.     Beretning

3.     Regnskab, herunder godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent

4.     Indkomne forslag

5.     Valg

6.     Eventuelt

 

§ 7

På enhver generalforsamling vælges en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle formelle spørgsmål. Der skal over forhandlingerne optages et referat, der udsendes til medlemmerne.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning forlanges af blot eet af de  tilstedeværende medlemmer.

 

§ 8

Hver parcel har på generalforsamlingen 1 stemme. – Der kan stemmes ved fuldmagt.

Et medlem, der har flere parceller, har een stemme pr. parcel. Det samme gælder, hvis flere i forening er ejere af een eller flere parceller.

 

§ 9

På enhver generalforsamling afgøres de forelagte sager ved simpel stemmeflertal. Til vedtagelse af vedtægtsændringer, med undtagelse af ændring af kontingentets størrelse (jfr. § 4), samt til opløsning af foreningen kræves dog, at mindst to tredjedele af foreningens samlede stemmetal er repræsenteret, og at forslaget om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning vedtages med mindst to tredjedele af de tilstedeværende medlemmers stemmer.

Er ikke mindst to tredjedele af foreningens medlemmer repræsenteret på den pågældende generalforsamling, og forslaget ikke har opnået mindst to tredjedele af de tilstedeværende medlemmers stemmer, er det bortfaldet. Har forslaget derimod opnået tilslutning fra mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer, indkaldes af bestyrelsen inden 8 dage med 8 dages varsel ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer.

 

§ 10

Foreningens bestyrelse vælges blandt medlemmerne og består af 3 mandater, nemlig formand, næstformand og kasserer/sekretær. Der vælges endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen.

Ethvert medlem af skødehavers husstand kan efter bemyndigelse fra skødehaver udøve de medlemsrettigheder og pligter, der følger parcellen. Dersom skødehaver er en forening eller et selskab kan ethvert medlem af foreningen eller selskabet tilsvarende – efter bemyndigelse fra foreningens eller selskabets tegningsberettigede - udøve de medlemsrettigheder og pligter, der følger parcellen.

Alle valg af bestyrelsesmedlemmer foregår på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted, også af ikke tilstedeværende, når skriftligt tilsagn forligger fra disse.

Valgene gælder for 2 år, regnet fra pågældende generalforsamling, dog således at bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis, idet der vælges:

På ulige årstal: Formand, kasserer/sekretær samt 1 suppleant.

På lige årstal:   Næstformand samt 1 suppleant.

 

§ 11

Formanden forestår den daglige ledelse af foreningen i henhold til vedtægterne og i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.

Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen.

 

§ 12

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden eller i hans forfald næstformanden finder det nødvendigt, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot to af dens medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

§13

Kassereren fører forenings regnskab.

Alle ind- og udbetalinger sker via en af foreningen oprettet konto i et pengeinstitut.

Udbetalinger må kun foretages af kassereren eller i denne forfald af formanden.

Foreningens midler kan efter bestyrelsens afgørelse eventuelt fordeles på flere konti i et eller flere pengeinstitutter, og herfra kun hæves på anfordring af kassereren eller ved dennes forfald af formanden.

Kassereren er pligtig til på hver ordinær generalforsamling at forelægge regnskab og statusoversigt til generalforsamlingens godkendelse.

Kassereren er pligtig til at lade foreningens konti i et eller flere pengeinstitutter, eventuel  kontantbeholdning, regnskabet og foreningens status kontrollere af revisorerne, når som helst disse ønsker det. En tilsvarende forpligtelse påhviler kassereren overfor hvert enkelt af bestyrelsens medlemmer.

 

§14

Udenfor bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling blandt foreningens medlemmer 2 revisorer og 1 revisorsuppleant til revision af foreningens regnskab. Revisorerne vælges for et år ad gangen og kan genvælges.

Revisorerne er berettigede til nårsomhelst at foretage eftersyn af foreningens økonomiske midler, regnskab og status og er forpligtet til at foretage sådant eftersyn mindst 1 gang om året. Revisorerne er endvidere pligtige til at foretage eftersyn, når det forlanges af kassereren.

Findes regnskabet og beholdningen i tilbørlig orden, giver revisorerne regnskabsbøgerne påtegning herom. Kan regnskabet derimod ikke godkendes, skal formanden og den øvrige bestyrelse straks underrettes herom.

 

§ 15

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling udsendes kopi af status- og driftsregnskab til de medlemmer, der ikke har været repræsenteret på generalforsamlingen. Hvis en enkelt ejer eller ejerne til en ejendom har oplyst en e-mailadresse til bestyrelsen, kan udsendelsen ske ved e-mail.

 

§ 16

Parcelejerne er forpligtet til at friholde vejen for træer og grene i mindst 3,5 m i højden og 1,75 m i bredden regnet fra vejmidten.

Såfremt den fælles vej beskadiges, f. eks. på grund af arbejdskørsel ved ny- eller tilbygning eller ved tilslutning af vand- og el-ledninger, er den pågældende parcelejer alene ansvarlig for, at vejen bringes i samme stand som før beskadigelsen.

Undladelse af at efterkomme de i denne § nævnte påbud medfører, at bestyrelsen lader arbejderne udføre for den pågældende parcelejers regning.

 

§ 17

Foreningens midler kan ikke deles mellem medlemmerne, sålænge foreningen består.

Foreningen kan kun ophæves i overensstemmelse med reglerne i vedtægternes § 9 og først, efter at foreningens økonomiske forpligtelser udadtil samt medlemmernes økonomiske forpligtelser overfor foreningen er afviklet. Eventuelle overskydende midler tilstilles velgørende formål.

 

- - - - -

 

Nærværende ændrede vedtægter er vedtaget på grundejerforeningens ordinære generalforsamling 30. marts 2013.

 

                                           Erik  Brühl                                        Philip Neess

                                            Formand                                         Næstformand

Svend Sabroe

Kasserer/Sekretær
Grundejerforeningen Møllebosletten  |  Ydunsvej 19  |  8230 Åbyhøj  |  Telefon 30 11 53 40  |  %>pmc@ps.au.dk  |  
Fmd.: Peter Christiansen
Gå til mobilside her